Voor Mimi

Mimi, m'n kleine meisje, wat bent jij bij de hand!...

Als jij iets wilt verkrijgen, strijdt je met hand en tand...

Zoo erg als jij kunt loopen, doet het je niemand na,

en wilt je iets bekomen, hebt j' het zeker weldra!

Zoovele vriendschapsblijken, hebt je ons reeds betoond

dat zeker Ons lief Heertje, je later dat eens loont.

En hoe zal ik vergelden, dat alles je hier nou?

Och, jij vraagt slechts een woordje: "Mimi, da's lief van jou!".