Vertwijfeling

Ach Heere, Heere sta mij bij!

Ik ben vertwijfeling nabij.

Ach! schenk weer vrede in mijn brein,

laat 't herte mij in ruste zijn.

't Is al zoo nauw hier, en zoo bang,

Gij weet, O Heer, hoe ik verlang,

naar vrouw, en kind, en huisgezin,

naar al wat ik zoo teer bemin...

Ach, stel mij op den proef niet meer

en schenk mij mijn geliefden weer.

'k Durf niet te kijken in 't verschiet:

Welk' onrust baart de toekomst niet?...

Ach Heer, hoor mijn bede aan:

Kom, help ons, Heere, wij vergaan!