Korte briefjes

Een boer schrijft aan zijn zoon

Beminde Sarel,

Ik zend u mijn oude broek om de uwe te vervangen. Ge zult in een der zakken een briefje vinden waarin uw moeder 5 frank gestoken heeft zonder dat ik het weet. Ze raad u aan ze niet te laten wisselen. Ik ging vergeten u te zeggen, dat gij dezen brief in den broekzak zult vinden. Als gij deze broek niet ontvangt, gelief dan klacht in te dienen in het café rechtover de kazerne, waar ik ze doe afgeven.

Uw vader

Lowie

Een soldaat schrijft aan den burgemeester van zijn gemeente die hem de dood van zijn vader heeft gemeld.

Mijnheer de Burgemeester,

Ik dank u over den dood van mijn vader, dat is natuurlijk een klein ongeluk dat nogal eens dikwijls gebeurt in een familie. Wat mij betreft, ik lig in 't hospitaal met een been dat de kommandant docteur mij heeft afgezaagd en met hetwelke ik wel de eer heb u te groeten.

Jan Pitou

De soldaat Bal schrijft aan zijn ouders

Beminde ouders,

Vergeef mij als ik niet langer ben vandaag, ik heb zulke koude aan mijn voeten dat ik niet langer de pen in de handen kan houden.

Uw lieve zoon

Bal

Brief van een leerling-slachter aan zijn broeder soldaat

Lieve Broer,

Ik moet u seffens een goed nieuws melden. Gij weet dat ik nog geen 14 dagen op stiel ben. Hewel, mijn baas is zoodanig tevreden over mij dat hij mij gister al heeft laten snijden. 't Zou mij niet verwonderen dat hij mij morgen al 't vel liet afdoen. Tot zondag verder nieuws.

Uw broer Jo.

P.S. Misschien laat hij mij vrijdag al slachten!

Eerste brief van een soldaat naar huis

Beste Ouders,

Ik ben eindelijk aangekomen in 't regiment dat u twee woorden schrijft op een briefke, om u te zeggen de staat van mijn goede gezondheid als dat het regiem mij niet goed afgaat. Ik maak er gebruik van dat ik twee woorden kan schrijven op een briefke om u te zeggen dat ik mij verveel om dood te vallen, want ik heb nog geen plezier gehad, dus maak ik ervan gebruik dat ik twee woorden op een briefken kan schrijven om u te zeggen dat ik geen geld noodig heb, aangezien ik hier al heb wat noodig is, nochtans als gij mij een stuk van drij frank zoudt kunnen zenden gij mij plezier zoudt doen, maar gij moet u niet geneeren! Nochtans als soms mijn broeder mij een stuk van vier frank kan zenden dat hij mij genoegen zal doen. Maar zegt hem dat hij zich niet moet geneeren, aangezien wij hier al hebben wat wij willen, nochtans indien het moest lukken dat gij mij een stuk van vijf frank kondet zenden het zou mij gelukkig maken, omdat ik het noodig heb om mij een beetje mee te amuseeren, maar ik herhaal het u ge moet u niet geneeren.

Zeg liever aan mijn broeder dat hij het mij zendt zonder zich te geneeren.

Ik ben in garnizoen in Gent. De omstreken zijn zeer vruchtbaar aan bloemen en aan zand, grooten handel in Sarma en Priba, zeeschepen, pompierskazerne enz.... enz.... in één woord al wat noodig is om zich te.... (rest van tekst ontbreekt).