Het Angelus der Gevangenen

Het zilv'ren klokje dat wij hooren,

veraf, in 't eerste morgengloren,

het zingt zoo blij

het luidt zoo vrij...

't Zegt: "Uw Verlosser is nabij!"

Ave Maria.


Wij buigen met ons goede Moeder

Voor d' Heiligen Wil van d' Albehoeder

en onvervaard

Hij wees' aanvaard:

Hij maak' ons de Verlossing waard.

Ave Maria.


Heer, laat uw Vrede ons dan bekomen

Laat Liefde en Peis op d'aarde stroomen

en telkens weer

en immer meer

Maria, bid met ons den Heer.

Ave Maria.


Oremus: Heer, Geef ons genade,

dat d' aarde in uw Zegen bade,

van alle kwaad,

van strijd en haat,

verlos ons door Uw Offerdaad.

Amen.


Maandag 13 april 1942